פרופיל

 
 


"דפוסדנה" – מקורהשם:   דנהזהשםהמשפחהשלנו !

אנועסקמשפחתיוהשנהאנומציינים 60 שנהלהיווסדו !

 

1949-  2009

 

נסיםדנהז"ל, הקיםאתביתהדפוסבשנת 1949, ברחובלוינסקיבתל-אביב. בשנת 1952 עברביתהדפוסלמשכנוהחדשברח' יהודההלוי 20 בתל-אביב, משנת 1955 ביתהדפוסעסקבלעדיתבהפקהשלטפסיםמשפטייםעבורקהילתעורכיהדיןבישראל. בהתמחותזוצברמוניטיןרב

 ולמעשה "דפוסדנה" היהידועכדפוסהבלעדישלעורכי-הדיןבישראל.

לאורךשניםרבותנסיםדנהז"ל , השרישאתמקצועהדפוסוהעביראתהאהבהלדפוס, לריחהצבעוהחומריםלרביםמתלמידיו, תמידהעסיקבביתהדפוסנעריםצעיריםאשרלמדווהתחנכואצלובמשךהשנים. ההתמחותהמרכזיתהייתהבסידורידשלאותיותעופרת.

 ועלכךזכהלהוקרהרבהמהאגודהארצישלבתיהדפוסבישראל

ושלמערכתהחינוךשלאורט.

 
ניסים דנה
  

החלמשנת 1994 התמקדהפעילותושלביתהדפוסברח' דיזנגוף 74-76 בתל-אביב

והיהמחלוציהגרפיקההממוחשבתובשימושבמחשבהמקינטושבישראל

החלמשנהזוהפךביתהדפוסלאחדממרכזיההזמנותלאירועים הגדולים

והידועיםבאיכותבביצועעבודותמיוחדותבשילובשלמערכותהדפסהדיגיטליותחדשות

והדפסותשקעמיוחדותבניצולציודההדפסההוותיקשלנו.

כמוכן, אנומתמחיםבהדפסותשלדפוסבולטלסוגיוהשונים,

בשנת 1952 התחלנובהדפסותהמיוחדותשלדפוסבולטבחום,

גאוותנועלכךכיאנומחלוצישיטתהדפסהזובישראלומתמחיםבזאתעדהיום

 

 

 


דפוס דנה דפוס ברמה אחרת

גרסה להדפסהגרסה להדפסה      שליחה לחברשליחה לחבר